اگه خدا قبول کنه... نه بچه مدرسه ای ام نه دانشجو!
.
.
.
در ره منزل لیلی که خطر هاست در آن
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی...