ابر بارنده به دریا می گفت: من نبارم تو کجا دریایى؟

در دلش خنده کنان دریا گفت: ابر بارنده تو خود از مایى...

حمید مصدق