در این عمری
که میداﻧﻲ
فقط چندی تو مهماﻧﻲ!
به جان و دل
تو عاشق باش
رفیقان را مراقب باش
مراقب باش ﺗﻮ به آﻧﻲ،
دل موری نرنجاﻧﻲ
که در آخر تو میمانی و
مشتی خاک که از آﻧﻲ

مولانا