ای با همه کس به صلح و با ما به خلاف
جرم از تو نباشد ! گنه از بخت من استسعدی