ما زبالاییم و بالا می رویم
ما زدریاییم و دریا می رویم
ما از آن جا و از این جا نیستیم
ما زبی جاییم و بی جا می رویم
کشتی نوحیم در طوفان  روح
لاجرم بی دست وبی پا می رویم


مولوی