بانگ  زٖدم  صبح دمان کیست  در این خانه دل 
گفت منم کز رخ من شد مه و خورشید خجل  

مولانا