چارلی چاپلین به فرزندش گفت:
من در شعبده بازی روی طناب راه رفته ام ومیدانم چقدر این کار دشوار است

اما به جرات به تو می گویم که آدم بودن و روی زمین راه رفتن از این هم سخت تراست!!