آنکه به دل اسیرمش
در دل و جان پذیرمش
گر چه گذشت عـمر من
 باز ز سر بگیرمش


مولانا