بیچاره آهویی که صید پنجه ی شیری است
بیچاره تر شیری که صید چشم آهویی!

فاضل نظری


پــ نــ:
بعد از مدت ها یه شعر قشنگ خوندم.
بازم به فاضل نظری