تو مرجانی..تو در جانی..تو مروارید غلتانی
اگر قلبم صدف باشد میان آن تو پنهانی

مولوی