پــ نــ:
شاید قشنگ ترین شعری بود که تابه حال خونده بودم