وقتی به مدرسه رسید، دانش‌آموزان سر جلسه امتحان بودند.

بدو بدو پله‌های ساختمان را بالا رفت، برگه‌اش را گرفت و روی صندلی  نشست.

به دوستش که در صندلی پشتی نشسته بود، گفت: خوندی؟ دوستش جواب داد: کلا 5 فصل خوندم.

یک‌آن جا خورد. گفت: مگه کلش 4 فصل نیست؟

دوستش خندید و گفت: چی می‌گی؟ کلش 8 فصله. انگار روزه خیلی روت اثر گذاشته.

دنیا دور سرش چرخید. پرسید امروز چه امتحانی داریم؟

گفت: فیزیک دیگه!

*برای امروز هندسه خوانده بود*

:|

/خبر آنلاین