به بهلول گفتند که :

فلانی هنگام تلاوت قرآن ، چنان از خود بیخود می شود که نقش بر زمین می شود و غش میکند!

بهلول گفت :
او را روی دیوار بلند بنشانید تا تلاوت کند ، اگر غش کرد  در عمل خود صادق است.


پــ نــ:

یکم سخت گیری نکرده؟