دنیا مرا فروخت،ولی کاش دست کم
چون بردگان مرا به تماشا نمی گذاشت

فاضل نظری