پاتریک: من سال هاست
بیدار میشم، میخورم، میخوابم...
حس میکنم به استراحت نیاز دارم!


پــ نــ:
جملش مبتلا به، بود