راه مرا اشاره شو
من به کجا رسیده ام
هر چه دویده ام تورا
خسته شدم ، ندیده ام

 مولوی