«ربنا آتنا» نگاهش را، که هوایم دوباره بارانی است
السلام علیکْ یا دریا٬ که دلم بی‌قرار و توفانی است

قاسم صرافان