لب‌های سرخ و طرّه‌ی افشان‌که جای خود
دنیا «غزل» نداشت اگر دختری نبود

روز دختر مبارک