زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
از سر پیمان برفت بر سر پیمانه شد

حافظ