‌ زِ عشقت بند بندِ

این دل دیوانه می لرزد ...!


خرابم می کنی اما ...!

خرابی با تو می ارزد...


هوشنگ ابتهاج