یک بغل شعر سرودم نَبَرد از یادم ،


لیکن از بخت بدم شعر و غزل دوست نداشت...!

زهرا مصلح


پــ نــ:
با اینکه با شعرِ شعرای جدید نمی تونم خیلی ارتباط برقرار کنم ولی
این یکی به دلم نشست.