قلبم عجیب به گفتن این جمله راضی است

اسلام بی ولای علی صحنه سازی است😏

عید غدیر و تولد امام کاظم مبارک


پــ نــ:
شعرش هو داشت :(