طاق ابروی چو محراب تو  از بس زیباست 
هر که آمد  به  تماشا  به نمازش  نرسید..

مولوی