آه است خیابان به خیابان به لبم.

 از این همه بی تفاوتی در عجبم.

 تو مثل مسافری که دیرش شده است.

 من مثل چراغ قرمز نیمه شبم

/میلاد عرفان پورپــ نــ: 
پیشنهاد می کنم شعرهای میلاد عرفان پور رو دنبال کنید به نظرم یکی از بهترین شعرای زمان ماست.