آنقدَر شعر نوشتم و نخواندى که قلم

گفت اینقدر عبث قامتِ ما را متراش

مهدى خداپرست