مرثیه ای از دید یک تیر... 
(برگرفته از کتاب علی، اصغر نبود)