مست شد..
خواست که ساغر شکند.!
عهد شکست..
فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند، مست..!
/از قبیله مجنون