هر روز دلم در غم تو زارتر است
وز من دل بیرحم تو بیزارتر است
بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا
حقّاکه غمت از تو وفادارتر است

مولویعید مبارک ( البته اگه روزه می گرفتید D: )