‌قدمهایت را کوتاه تر بردار،
تک تک کاشی ها دوستت دارند!!


نتیجه تصویری برای قدم

/گروه احرار