گفتم خوشا هوایی
 کز باد صبح خیزد
گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید...


حافظ