تصویر مرتبط

فروشنده با کارگردانی اصغر فرهادی اسکار برامون (یا براخودش؟) گرفت.

واقعا باهوشه و حرفه ای من این فیلمو دیدم ولی چون منتقد نیستم و خیلی اطلاعات سینمایی ندارم نمیتونم نظر خاصی بدم به هر حال فیلمش به من چسبیده

ولی نه به اندازه درباره الی.

تبریک به ایشون و عوامل فیلمش