جلوه بخت تو دلٖ می‌برد از شاه و گدا
چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی

حافظ