با که حریف بوده‌ای؟
بوسه ز که ربوده‌ای؟
زلفِ که را گشوده‌ای؟
حلقه‌به‌حلقه، موبه‌مو
حلقه‌به‌حلقه‌، موبه‌مو
حلقه‌به‌حلقه، موبه‌مو

مولوی


پــ نــ:
من حرفی ندارم :|