نتیجه تصویری برای قهرمانی پرسپولیس

قهرمان شدیم!

مبارکمون...