یارب تو  مرا  به  نفس  طنازمده
با هرچه بجز تست مرا سازمده
من در تو گریزان شدم از فتنه خویش
من آن توام مرا به من بازمده

مولانا