یک لحظه تو رفتی به سر بام و بیایی
از دفتر رهبر خبر آمد رمضان است!

/تماشای آفتاب